Omrop Fryslân radio
  Omrop Fryslân radio  
i
21-07-1981: Leauwe yn Fryslân 6
In programma yn 10 ôfleveringen oer geastlike streamings en tsjerklik libben yn Fryslân. Dizze ôflevering giet oer de Griffermearde Tsjerke en benammen oer it ferskil yn griffermearden.
Duur: 34 min.

        Beluister


14-04-1971: Literair Kwartier
Tiny Mulder ynterviewt skriuwer en dichter Tjitte Piebenga.
Duur: 15 min.

        Beluister


26-04-1979: Trinus Riemersma - De Reade Bwarre
Trinus Riemersma lêst proaza-fragmint út net earder publisearre wurk, letter "De Reade Bwarre".
Duur: 7 min.

        Beluister


?-?-1956: E.B. Folkertsma - Friezedei 1956
Taspraak E.B. Folkertsma op Friezedei 1956.
Duur: 1 min.

        Beluister


11-12-1986: Titia Brongersma
Reportaazje oer de earste fryske dichteres, Titia Brongersma. Se is yn Dokkum berne en ferstoarn yn Grins (ca. 1660 - ca. 1700)
Duur: 15 min.

        Beluister


Tresoar, 2019