Catalogus: Opnamen radio en televisie
  Catalogus: Opnamen radio en televisie  
i
Johannes Smit (1916-1991); Anne Sybe Wadman (1919-1997)
2e part fan in ynterview mei Anne Wadman troch Jo Smit, Wadman lêst oan de ein in fragmint út in noch net publisearre roman
Uitzenddatum: 29-04-1958

Catalogus        Beluister


Jan Wijbenga (1917-1994)
Jan Wybenga lêst fersen út de bondel 'Amoeben'
Uitzenddatum: 14-01-1955

Catalogus        Beluister


Sytse Jan van der Molen (1912-1995); Fedde Schurer (1898-1968)
Interview met Fedde Schurer over het gerechtelijk proces n.a.v. Kneppelfreed / S.J. van der Molen
Uitzenddatum: 14-01-1955

Catalogus        Beluister


Eeltsje Boates Folkertsma (1893-1968)
Causerie oer Regionalisme / Eeltsje Boates Folkertsma
Uitzenddatum: : ?-?-1948

Catalogus


Obe Postma (1868-1963)
Tankwurd fan Obe Postma by de útrikking fan de Gysbert Japix-priis
Uitzenddatum: 10-10-1947

Catalogus        Beluister


Jacob Jetzes Kalma (1907-1991); Grote Pier (ca 1480-ca1520) is Pier Gerlofs Donia
Jacob Jetzes Kalma hâldt in lêzing oer Grutte Pier
Uitzenddatum: 00-00-0000

Catalogus        Beluister


Tresoar, 2019