Catalogus: Opnamen radio en televisie
  Catalogus: Opnamen radio en televisie  
i
Annet Huisman; Frank Dijkstra; Willem Elsschot (1882-1960) pseud. van Alphonsus Josephus De Ridder
Ynterview mei Frank Dijkstra oer syn oersetting yn it frysk fan 'Kaas' fan Willem Elsschot / presintaasje: Annet Huisman
Uitzenddatum: 15-03-2007

Catalogus        Bekijk


Sytse Jansma (1980-); Sito Wijngaarden (1979-); Hayo Galema; Johannes Boomsma (1945-)
Hayo Galema besprekt 'De brug' skreaun troch Geert Mak; Joop Boomsma besprekt 'Kopkewoartel' skreaun troch Liuwe Brolsma / presintaasje: Sytse Jansma en Sito Wijngaarden
Uitzenddatum: 15-03-2007

Catalogus        Beluister (Galema)        Beluister (Boomsma)


Dirk de Bood; Hylke Tromp (1944-); A.W. Dykstra (1961-); Janneke Spoelstra (1962-)
'Poétisch Leeuwarden', dichters over Leeuwarden met: Hylke Tromp, Lida Dijkstra en Janneke Spoelstra / rezjy: Dirk de Bood
Uitzenddatum: 11-03-2007

Catalogus        Bekijk (Tromp)        Bekijk (Dykstra)        Bekijk (Spoelstra)


Marc Stallinga; Rintje Kas; Griet Wiersma; Piter Wilkens (1959-)
Ynterview mei Rintje Kas en Griet Wiersma oer it ûntstean fan har nij út te kommen single 'Wy binne Friezen'; Ynterview mei Piter Wilkens oer it ûntstean fan it nûmer 'Libje dyn libben' / presintaasje: Marc Stallinga
Uitzenddatum: 08-03-2007

Catalogus        Beluister (Kas en Wiersma)        Beluister (Wilkens)


Oebele Vries (1947-); Albertina Soepboer (1969-); Sjoerd Bottema (1948-); Frits Pieter van Oostrom (1953-)
De rykdom fan it Ald-frysk, mei meiwurking fan Oebele Vries, Albertina Soepboer, Sjoerd Bottema en Frits van Oostrom
Uitzenddatum: 11-03-2007

Catalogus


Gerard van der Veer; Dieuwke Kroese; Doede Bleeker (1952-)
Ynterview mei Doede Bleeker oer syn nije boek en fertelt in ferhaal dêrút / Gerard van der Veer en Dieuwke Kroese
Uitzenddatum: 09-03-2007

Catalogus        Bekijk


Tresoar, 2019