Atlas Schotanus, 1664
  Atlas Schotanus, 1664  
 
Kaarten:
Achtkarspelen
Aengwirden
Baarderadeel
Barradeel
Bolsward
Dantumadeel
Dokkum
Doniawerstal
Ferwerderadeel
Franeker
Franekeradeel
Frisiae
Frisiae Veteris
Gaasterland
Harlingen
Haskerland
Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Hennaarderadeel
Het Bildt
Hindelopen
Idaarderadeel
IJlst
Kollumerland en Nieuw Kruisland
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Menaldumadeel
Oostdongeradeel
Oostergo
Ooststellingwerf
Opsterland
Rauwerderhem
Schoterland
Sloten
Smallingerland
Sneek
Stavoren
Tietjerksteradeel
Utingeradeel
Wapen van Friesland
Westdongeradeel
Westergo
Weststellingwerf
Wonseradeel
Workum
Wymbritseradeel
Zevenwolde

Om deze pagina te bekijken heb je een Flash Player nodig.
Als de pagina niet meteen laadt, heb je waarschijnlijk geen Flash 6 op de computer ge´nstalleerd. Dit programma kun je hier downloaden.

Tresoar, 2019